Maliye Tez Örnekleri

Maliye bölümünde okuyorsanız ve tez yazım aşamasındaysanız bazı konularda desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.  Maliye tez örneklerine ve maliye tez konularına ulaşmanız için bu makaleyi hazırladık. Bloğumuzdan birçok faydalı makaleye ulaşabilirsiniz.

Maliye alanında ekibimizde birçok uzmanımız bulunmaktadır. En çok tez hazırladığımız bölümler arasında yer alan maliye bölümü tez konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yurt dışı kazançların vergilendirilmesi ve çift vergilendirme açısından değerlendirilmesi
Taxation of foreign source incomes and evaluating respect to double taxation

Kamu denetiminde kamu denetçiliği (ombudsman) kurumunun Türkiye'de yeri ve önemi

The place and significance of public supervising in the supervision of public in Turkey

Otomatik istikrarlandırıcı olarak işsizlik sigortası: Dünya uygulamaları ve Türkiye örneği

The unemployment insurance as an automatic stabilizer: World practices and Turkey cas

Türkiye'de optimal mali kurallar açısından vergi politikaları ve vergi yükü değerlendirmeleri

Tax policies and tax burden assessments in terms of optimal fiscal rules in Turkey

İllerin vergi tahsilat oranları ve belirleyicileri

The determinants of the rates of tax collection in Turkish cities

Kamu kesiminde iç denetim: Türkiye uygulaması

Internal audit in the public sector: Turkey application

Uluslararası rekabet gücünün teşvikinde devletin rolü: Türkiye örneği

The role of government in fostering international competitiveness: Turkey sample

Kayıtdışı ekonomi ve vergi ahlakı etkileşimi

Informal economy and tax morale interaction

Türkiye'de kamu harcamalarının sosyal refah devleti anlayışı açısından değerlendirilmesi

The evaluation of public expenditure in Turkey according to the social welfare state approach

Vergi politikalarında etkinliğin sağlanmasında vergi harcamalarının önemi: 1990 sonrası dönem değerlendirmesi

The importance of tax expenses in providing the efficiency of tax policy: Evaluation of the period after 1990

Azerbaycan vergi sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri

Azerbaijan tax system: Problems and solution proposals

Vergilemede adalet kavramının sosyo-ekonomik analizi: Türkiye örneği

Socio-economic analysis of justice conception in taxation: Turkey study

Yabancı sermaye hareketliliğinin kamu maliyesi üzerindeki etkileri: Türkiye üzerine bir inceleme

Foreign direct investment mobility?s effectes over public finance: The examination above Turkey

Çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de istihdam üzerindeki mali yükümlülüklerin değerlendirilmesi

The evaluation of the financal burdens on the employments in Turkey and in various countries of European Union

Ön Teklif Formu

LİSANS, YÜKSEK LİSANS GİBİ ...
%10, %20 GİBİ YAZINIZ.

© 2017 Tüm hakları saklıdır.